TMK och miljö

Samtliga båtar som står på slipområdet har båtbotteninventerats

Den 23 oktober gjorde Torshälla Motorbåtsklubb en inventering av båtbottenfärg på samtliga båtar som förvaras på slipområdet. Företaget Happy Boats utförde en XRF-mätning vars metod gör att vi får se koncentrationen av olika biocider (mikrogram per kvadratcentimeter). Alltså hur mycket av olika typer av biocider (koppar, zink, bly och tenn) som finns.

Kostnaden för den här första XRF-mätningen står båtklubben för, varje båt på slipen ingår i en övergripande samlingsrapport som klubben får efter genomförd mätning. Den rapporten ligger sedan till grund för vilka båtar på slipen som behöver saneras från biocidfärger. En sanering som förväntas vara gjord senast 2025.

Information om just din båt behöver saneras eller inte kommer att skickas ut via e-post så snart klubben har fått den informationen.

Om du som båtägare önskar ett enskilt mätprotokoll avseende just din båt med lite mer detaljinformation än den klubben betalar för finns det en möjlighet att beställa detta separat från konsultfirman till en kostnad av 250 kronor.

 

Inför vinterkonservering 2022 och vårfix 2023

Miljöreglerna uppdateras löpande, i år är det särskilt viktigt för dig som vill…

…Göra större skrovarbeten
Utsläpp av biocider och mikroplaster ska helt undvikas. Slipning får inte ske hur som helst, utan under ordnade former och enligt gällande riktlinjer. Miljöombudet behöver kontaktas INNAN arbete sker.

…Slipa båtbotten
Slipning undanbedes helt, behöver du ändå slipa ska det ske under ordnade former och enligt gällande riktlinjer. Observera att du inte får slipa utan att klubbens miljöombud är kontaktad. Arbetet behöver protokollföras på plats på slipen.

…Måla på ny bottenfärg
Eftersom vi snart ska XRF-mäta våra båtar och därmed sanera de båtar med för höga värden av biocider så avråder styrelsen medlemmarna från att lägga på ny båtbottenfärg. Behöver du ändå göra det så kontakta miljöombudet innan. Observera att självpolerande färger är förbjudna att använda.

 


Torshälla motorbåtsklubb verkar för god sjösäkerhet, miljö samt ett gott kamrat- & sjömanskap, som det står i våra stadgar. Alla vi medlemmar är och verkar i vårt närområde och tar till stor del tillvara på den natur som Mälaren och andra svenska vatten har att erbjuda alla fritidsbåtsägare. Hos oss är miljön är en viktig prioriterad fråga.

Här finns en sida med frågor och svar kring vårt miljöarbete i klubben.

Utfasning av biocidfärger

Torshälla motorbåtsklubb har för avsikt att helt fasa ut användningen av båtbottenfärger innehållande biocider. Du som medlem kommer på ett eller annat sätt beröras av det här arbetet om du är en av de som förvarar din båt på slipområdet. Läs mer om projektet här. För att säkerställa att inga miljöfarliga båtbottenfärger används kommer ronderingar att göras på slipområdet i samband med vår- och höstrustning. Du som medlem behöver ta kontakt med miljöombud innan du utför arbeten som riskerar leda till biocidutsläpp.

Miljöpolicy

Den enskilde medlemmen ansvarar själv för att ta del av TMK:s miljöinformation. Det åligger varje medlem att följa båtklubbens regler samt aktuell lagstiftning och föreskrifter. Varje båtägare ska efter sjösättning eller upptagning se till att inte täckningsmaterial eller avfall av olika slag blir liggande på uppställningsplatsen. 

Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter förvaras löst under båtarna inom slipområdet. Respektive medlem ansvarar själv för rätt hantering och så även för borttransport av sina sopor och sitt avfall. 

Skrovarbeten som riskerar utsläpp av biocider eller mikroplaster så som slipning av  båtbotten, får inte ske på slipområdet. Måste du ändå göra det behöver du kontakta klubbens miljöombud innan arbetet för att stämma träff på slipen då arbetet behöver kvalitetssäkras och protokollför för att säkerställa att regler och riktlinjer följs. 

Ska du slipa din båtbotten behöver transportstyrelsens riktlinjer för giftfri båtbotten följas.  Slipningen ska ske hermetiskt tillslutet och med täckt mark och måste kvalitetssäkras och protokollföras av klubbens miljöombud. Den uppsamlade färgen och dammet behöver du lämna till en miljöstation eftersom det klassas som miljöfarligt avfall. Mer information om detta finns att läsa på TKM:s FAQ

Inga motorvätskor – bränsle, oljor eller glykol – får spillas på mark eller vatten. Dessa vätskor ska samlas upp och lämnas på miljöstation.  

Toalettavfall får endast tömmas vid avsedda anläggningar. Kommunen har idag tömningsstationer i Torshälla gästhamn och Sundbyholms gästhamn. En medlem som bryter mot TMK:s miljöplan och/eller regler kan komma att uteslutas ur klubben. 

Båtklubben förordar användningen av 

  • Miljöoljor istället för mineraloljor  
  • Propylenglykol istället för etylenglykol. 
  • Alkylatbensin 
  • Biodiesel 

Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda material och medel som är mest skonsamma för miljön.