Miljöpolicy

Miljöpolicy

Den enskilde medlemmen ansvarar själv för att ta del av TMK:s miljöinformation. Det åligger varje medlem att följa båtklubbens regler samt aktuell lagstiftning och föreskrifter. Varje båtägare ska efter sjösättning eller upptagning se till att inte täckningsmaterial eller avfall av olika slag blir liggande på uppställningsplatsen.

Miljöfarligt avfall får under inga omständigheter förvaras löst under båtarna inom slipområdet. Respektive medlem ansvarar själv för rätt hantering och så även för borttransport av sina sopor och sitt avfall.

Skrovarbeten som riskerar utsläpp av biocider eller mikroplaster så som slipning av båtbotten, får inte ske på slipområdet. Måste du ändå göra det behöver du kontakta klubbens miljöombud innan arbetet för att stämma träff på slipen då arbetet behöver kvalitetssäkras och protokollför för att säkerställa att regler och riktlinjer följs. Läs mer hur det ska gå till i Transportstyrelsens riktlinjer för giftfri båtbotten. Det behöver ske hermetiskt tillslutet och med täckt mark. Den uppsamlade färgen och dammet lämnar du till en miljöstation eftersom det klassas som miljöfarligt avfall.

Inga motorvätskor – bränsle, oljor eller glykol – får spillas på mark eller vatten. Dessa vätskor ska samlas upp och lämnas på miljöstation.

Toalettavfall får endast tömmas vid avsedda anläggningar. Kommunen har idag tömningsstationer i Torshälla gästhamn och Sundbyholms gästhamn. En medlem som bryter mot TMK:s miljöplan och/eller regler kan komma att uteslutas ur klubben.

Båtklubben förordar användningen av
– Miljöoljor istället för mineraloljor
– Propylen glykol (grön glykol) istället för (vanlig blå) etylenglykol.
– Alkylatbensin
– Biodiesel

Även i övrigt bör klubbens medlemmar använda material och medel som är mest skonsamma för miljön.