Instruktioner till dig som ska sanera båten på slipen

För dig som behöver sanera din båtbotten och vill göra det på slipområdet finns här samlad information om hur du går till väga. Det spelar ingen roll om du ska göra en hel- eller delsanering, du behöver följa samma regelverk oavsett.

TMK tillåter endast sanering av bottenfärg med s.k. våt metod. Det innebär att sanering enbart ska ske med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapning för att avlägsna färgen. Det är en av fyra metoder som Transportstyrelsen beskriver i en lathund till sina rekommendationer (TSS 2021-3499). Färgresterna som man skrapar bort blir till en kladdig massa som är lätt att samla upp och som på ett miljömässigt sätt kan deponeras på miljöstation, tänk på att färgresterna klassas som farligt avfall.
När du har skrapat bort så mycket det går finns möjlighet att avlägsna den sista bottenfärgen med hjälpa av en slipmaskin som är kopplad till en H-klassad dammsugare, den får du låna från klubben.

Saneringen består av sex steg:

  1. Läs informationen nedanför
  2. Planera och anmäl starten av din sanering via webben. Vid starten av saneringen ska båten vara förberedd för sanering och marken ska vara korrekt täckt med en heltäckande veckfri stryktålig plast som helst ska ligga under vagga eller bockar. Det ska även finnas ett regnskydd som skyddar båtbotten och marktäckningen mot regn för förhindra färgborttagningsgel och färgkladd från att spolas bort.
  3. Dokumentation och inspektion av saneringsplatsen. Båtägaren och minst en medlem från saneringsgruppen träffas vid din båt för inspektion av täckning, fotografering och dokumentation (ifyllnad av båtjournalen). Här behöver du också veta om du planerar att ha ren gelcoat, lägga på en ny biocidfri färg eller om du ska lägga på epoxi efter saneringen. Behöver du låna sliputrustning (för att slipa de sista färgresterna*) av klubben ska medlem från saneringsgruppen informeras vid mötet.
  4. Boka slutbesiktning via webben.
  5. Sanera båten enligt gällande regler.
    • Skrapa bort bottenfärgen efter att färgborttagningsmedlet har fått verka.
    • Slipa bort de sista färgresterna, om det behövs. Särskild sliputrustning måste användas. (Här finns möjlighet att låna sliputrustning, den lämnas ut av medlem ur saneringsgruppen efter det att skrapningen är klar. En bedömning behöver göras av medlemmen ur saneringsgruppen om tillräckligt mycket av bottenfärgen har avlägsnats för att botten ska kunna slipas).
  6. Slutbesiktiga. Efter sanering sker slutbesiktning som sedan tidigare har bokats in via tmk.nu. Det innebär att båtägaren och minst en medlem från saneringsgruppen träffas vid båten. Syftet är att kontrollera att bottenfärgen är helt borta ner till gelcoaten/epoxin samt att arbetsplatsen är sanerad från färgrester. Om du har valt att applicera ny biocidfri färg eller lägga på epoxi behöver valet av färg och denne specifikation journalföras. Vid målning krävs ordentlig marktäckning för att undvika spill. 

 

Instruktioner

Personlig utrustning

Den som sanerar uppmanas använda huvudskydd, skyddsglasögon och handskar.

Täckning

Innan du börjar ditt arbete behöver du lägga ut en heltäckande, veckfri och stryktålig presenning (eller täckplast) under båten som helst även ska ligga under vagga eller bockar. Du behöver också sätta sätta upp regnskydd som skyddar båtbotten och marktäckningen mot regn. På så sätt säkerställer du dels att du samlar upp all färgborttagningsgel och färgkladd samtidigt som du förhindrar det från att spolas bort. Regnskydd behöver monteras oavsett om det finns risk för regn eller inte.
Du ska också ha god kännedom om de riskminimerande åtgärder som kan vidtas under saneringen. Läs Transportstyrelsens rekommendationer till de som ska sanera sin båtbotten.

Skrapning

TMK utgår från de tester som Svearna har gjort och väljer att rekommendera det som, enligt deras test, fungerade bäst. I testet har de använt produkter från Trion Tensid. De har låtit miljökontoret granska säkerhetsdatabladet för BPS 7621 GEL. Medlet, som inte är faroklassat, går att använda ur miljösynpunkt under förutsättning att anvisningarna i bladet följs.
I Svearnas test har fler produkter från Trion tensid AB använts, alla gav bra resultat men bäst fungerade BPS 7621 GEL. Det fungerade även bäst på “vanlig” hård bottenfärg av typen VC17.

ProduktbpladBPS 7621 GEL
SäkerhetbladBPS 7621 GEL

Det finns dock fler medel förutom BPS 7621 GEL som är godkända av miljökontoret, om du vill testa något annat. Dessa är:

Det är viktigt att låta medlet verka ordentligt innan du påbörjar din skrapning, här lönar det sig att ha tålamod och inte ha för bråttom med att börja skrapa. Det kan också vara så att man behöver använda medlet fler än en gång på ett område. Metoden skrapning syftar till att undvika spridning av miljöfarliga ämnen till naturen. Det ska samlas upp i en påse som man kan ha i en hink. Det är alltså inte tillåtet att skölja eller spola bort färgborttagningsmedlet.

Slipning av de sista färgresterna

När skrapningen är klar finns det möjlighet att låna sliputrustning (slipmaskin + H-klassad dammsugare) av klubben för att du som medlem ska kunna slipa bort den sista färgen som är kvar efter skrapningen. Sliputrustningen gör det möjligt att slipa utan att båten helt behöver täckas enligt Transportstyrelsens lathund för slipning som saneringsmetod. Men en förutsättning för det är att det bara är lite bottenfärg kvar efter skrapningen. Sliputrustningen lämnas ut efter att en inspektion av skrapningen har gjorts på plats. Syftet är att säkerställa att skrapningen har tagit bort så pass mycket av bottenfärgen att slipning kan ske utan risk utan att båtbotten behöver inkapslas helt.

Beskrivning av “de sista färgresterna”

För att slipning av “de sista färgresterna” utan krav på helinkapsling behöver skrapningen vara utförd på ett sådant sätt att endast lite bottenfärg är kvar som behöver tas bort för att få en jämn och slät yta på gelcoaten. Alltså en väldigt liten mängd färg, som man även utan större tidsåtgång kan få bort genom slipning för hand med våtslippapper.

Inlämning av farligt avfall

Tänk på att färgresterna du skrapar bort ska hanteras som farligt avfall och behöver lämnas in på återvinningscentralen. Det gäller även markplasten du har använt samt handskar, skyddskläder och eventuella trasor.  Här finns information från Eskilstuna energi och miljö om ReTunas hantering av farligt avfall: https://www.eem.se/privat/atervinning/atervinningscentraler/retuna-atervinningscentral/

Dokumentation av sanering

Varje sanering ska ha redovisad dokumentation för att gälla. Dokumentationen består av ifyllnad av Båtjournalen. Det görs av medlem ur saneringsgruppen tillsammans med båtägaren och dokumenteras i klubbens båtregister som ett dokument som är kopplat till din båt.rekommendation er