Projekt utfasning -

Klubben har inlett ett arbete för att nå målsättningen att fasa ut användningen av all biocidfärg, det påverkar de båtar med båtbottenfärger som innehåller ämnena koppar, tenn, zink och bly. Det är viktigt för att säkerställa att miljöbalkens regler efterlevs, att ytterligare bidra till en bättre miljö på vår slip och i våra vatten. Det är även en förutsättning för att vi ska kunna behålla vårt slipområde som vi arrenderar av Eskilstuna kommun. 

Det här arbetet kommer att ställa lite krav på oss medlemmar. Dels behöver vi ta ett ökat ansvar över att ha bra koll på våra båtbottenfärger och vad vi använder på våra båtar. Om vi ska måla våra båtbottnar efter saneringen behöver detta dokumenteras för att XRF-mätningen fortfarande ska vara giltigt.

I väntan på nya riktlinjer kommer saneringen göras i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer som de ger i sin broschyr Giftfri båtbotten – så här gör du som du kan hitta på deras hemsida. Utfasningen ska vara klar senast år 2025 och består av fyra delar (se bild).

 

De fyra delarna består av inventering, analys och utvärdering, planering och genomförande.

fas 1 – inventering

Syftet med arbetet är att vi ska skapa oss ett nuläge kring hur många och vilka av våra båtar som har otillåten biocidfärg.

Hösten 2022 gjorde klubben en inventering av båtbottenfärgerna på båtar som förvaras på slipområdet. Med hjälp av företaget Happy Boats utfördes en XRF-mätning vars metod gör att vi kan se koncentrationen av olika biocider (mikrogram per kvadratcentimeter) och därmed avgöra hur mycket av olika typer av biocider (koppar, zink och tenn) som finns på varje båt. Samtliga båtar på slipen uppmättes och de medlemmar som berördes a mätningen har fått resultatet inklusive den bedömning som miljökontoret har lämnat om deras specifika båt. De båtar som hade för höga värde av biocidfärg kommer behöva saneras senast år 2025.    

fas 2 – analys och utvärdering

Den andra fasen består av analys och utvärdering av resultatet från första fasen. Syftet är att skapa sig en helhetsbild av nuläget på ett sådant sätt att utvärderingen kan utgöra grunden för nästa fas.

Parallellt med inledningen av den här fasen kommer klubben behöva se till omvärldens utveckling inom området giftfri fritidsbåtsmiljö för att öka möjligheten för klubben att ta så goda miljömässiga och framtidssäkrade beslut som möjligt.

fas 3 – planering

Med den kunskap vi tillskansat oss från tidigare faser kommer vi behöva planera vår genomförandefas, det här bedömer vi vara en framgångsfaktor för att lyckas. Vi kommer behöva beakta flera nivåer av genomförandet, alltså inte enkom det vi kallar för “saneringsarbetet”. Vi kommer även behöva planera klubbens långsiktiga och strategiska styrning samt en del taktiska förändringar som är förutsättningar för att vi ska lyckas säkerställa en framtida biocidfri miljö i framtiden. Vi kommer behöva planera för en strategisk kommunikationsplan med syfte att nå ut till våra medlemmar. Planeringsfasen innefattar även att se över behovet av kompetenshöjande åtgärder, ex. via utbildningstillfällen.

fas 4 – genomförande

Sista fasen är själva realiseringen av det som har planerats. De medlemmar vars båtar förläggs med saneringskrav kommer inledningsvis ges möjlighet att själva planera in och sanera dem i enlighet med de regler och rutiner som klubben har gällande vid saneringstillfället.

Torshälla motorbåtsklubb inleder samtidigt arbetet med strategisk och taktiskt styrning mot vårt mål med en total utfasning av biocidfärger på samtliga båttyper som innefattas av saneringskravet. I takt med att det arbetet fortgår kommer kraven på våra medlemmar att göra själva saneringen öka fram till dess att det till slut blir tvingande för att hinna med utfasningen till året då detta arbete beräknas vara klart.