Miljö

Alla vi medlemmar är och verkar i vårt närområde och tar till stor del tillvara på den natur som Mälaren och andra svenska vatten har att erbjuda alla fritidsbåtsägare. Hos oss är miljön är en viktig prioriterad fråga, våra medlemmar förväntas känna till och följa klubbens miljöpolicy.

För att säkerställa att inga miljöfarliga båtbottenfärger används kommer ronderingar att göras på slipområdet i samband med vår- och höstrustning. Du som medlem behöver ta kontakt med miljöombud innan du utför arbeten som riskerar leda till biocidutsläpp.

Just nu jobbar klubben för utfasning av biocider, projektet väntas vara klart 2025. Du kan läsa mer om det här.

 
Miljöreglerna uppdateras löpande, läs här om du vill… 

…Göra större skrovarbeten
Utsläpp av biocider och mikroplaster ska helt undvikas. Slipning får inte ske hur som helst, utan under ordnade former och enligt gällande riktlinjer. Miljöombudet behöver kontaktas INNAN arbete sker. 

…Slipa båtbotten
Slipning undanbedes helt, behöver du ändå slipa ska det ske under ordnade former och enligt gällande riktlinjer. Observera att du inte får slipa utan att klubbens miljöombud är kontaktad. Arbetet behöver protokollföras på plats på slipen. 

…Måla på ny bottenfärg
Eftersom projekt utfasning av biocider pågår så avråder styrelsen medlemmarna från att lägga på ny båtbottenfärg. Behöver du ändå göra det så kontakta miljöombudet innan. Observera att självpolerande färger är förbjudna att använda.